intellectual synergy: communicate, coordinate, decide

„… will help forge a dynamic research community out of scientists, engineers and doctors using disparate approaches to a common problem: how and why do molecules, cells and organisms communicate with each other and modify their activities based on these communications?” „Historically, the study of “social behaviors” has been concerned with the interactions between conspecific animals.” „But the study of social behaviors is much broader than that.” „Surprisingly, experts in distinct areas rarely communicate with each other.” „…understanding questions such as: (i) Are there unifying principles and concepts operating in systems where social behavior occurs, if so, what are they?...

Poliglotokracja

…i przyszedł taki dzień, w którym znalazł słowo, którego nie było w Google. (tak mogły by się e-bajki kończyć). … podana fraza nie istnieje.

Bogowie Chwili

Innowacja jest wynikiem pracy indywidualnego umysłu. (@kolektywna inteligencja) „… holistyczny patos, charakterystyczny dla starszych kultur, które nieugięcie obstają przy pierwszeństwie tradycji i obyczaju (..) nad kaprysami jednostek z zamiłowaniem do innowacji.”   Każda ortodoksja ogranicza innowacje. (@uniwersalizacja) „Każda ortodoksja, niezależnie od tego czy ugruntowana religijnie, czy siłą tradycji i ustalonego porządku, jest systemem zapobiegania pojawiania się mutacji w strukturach stabilizujących.”   Kopiowanie tworzy tradycję. „…tradycja jeśli tylko wygląda na dostatecznie starą, dowodzi swojej zdolności istnienia (..) poprzez sam fakt swojego trwania, nowe pomysły i subiektywne odstępstwa od niej muszą dopiero dostarczyć dowodu swej zdolności do powielania się…”   Nowoczesność to...

Uniwersalizm, człowiek

„Koncepcja natury ludzkiej jest abstrakcyjna, gdyż redukuje „wielorakość zjawisk natury ludzkiej” (Hegel). Uniwersalizm w taki właśnie sposób redukuje pojęcie „pełni człowieczeństwa”. [Peter Sloterdijk] „Pojawienie się społeczeństwa nowoczesnego zależy zapewne od tego, czy całe klasy poświęcą się dezintegracji istniejącej struktury społecznej. Ich myślenie z konieczności musi być abstrakcyjne – żywi się potencjalnymi możliwościami. Podobnie myślenie i przeżywanie tych, którzy pragną zachować status quo i osłabić postęp, z konieczności jest konkretne i nie potrafi wyłamać się poza istniejącą strukturę społeczną.” (Ideologia i Utopia) Karl Mannheim

Innowacja jako transcendencja

[Innowacja jako destrukcja] Albo może lepiej – destrukturalizacja. Innowacja jest o tyle ciekawa, że jest postrzegana jako źródło wzrostu w „nowym” kapitalizmie. To już nie kapitał, ale właśnie innowacja stanowi nowe źródło napędzające gospodarkę. Choć, znowu – być może lepiej powiedzieć – społeczeństwa. Owczy pęd za postępem ma charakter niewyrażonej intencji zburzenia istniejących stosunków strukturalnych. Innowacje zyskują właśnie poprzez destrukturalizację istniejących stosunków. Dzieje się tak do momentu, w którym innowacja staje się nową strukturą stosunków lub gdy istniejący system odeprze próbę destrukturalizacji za strony innowacyjności. Zatem w pierwszym rzędzie „środki na innowacje” powinny być w istocie kierowane do innych struktur...

Czym jest nowoczesność?

Nowoczesność to wszystko, co kulturowo nieutrwalone. Nowoczesność to rodzaj celowej bezcelowości.

Internet jako instytucja totalna

Przechodzimy od świata abstrakcji do świata kwantyfikacji. Od świata losu do świata algorytmu. Od świata woli do świata kontroli. Od świata zwierzęcego do świata maszynowego. I być może to opóźnienie wynika nie tyle z możliwości wyobrażenia sobie takiej czy innej mechaniki uznawanej za rzeczywistość, ile z możliwości ucieleśniania uznawanego. Z możliwości, zdolności i potrzeby programowania. I nie chodzi tu o analogię internetu do teatru (zresztą ta analogia jest już nietrafiona, ponieważ nawet teatr nie jest już teatrem, tylko wyobrażeniem wyobrażenia). Internet w tym znaczeniu nie jest „siecią” czy protokołem, ale ramą społeczną – „frameworkiem”. Jest rodzajem instytucji totalnej, a raczej...

Informacja jako towar

Czy też środek wymiany gospodarki wirtualnej. Czy Facebook, Google czy jakakolwiek inna witryna (Web) lub aplikacja (internet) jest bezpłatna (darmowa)? Nie. Ponieważ rynek informacji, jest dzisiaj takim samym rynkiem jak każdy inny, a informacje konkurują dzisiaj pomiędzy sobą jak każdy inny towar. Podobnie jak dla Marksa praca, tak informacja stała się towarem, który wystawiamy na sprzedaż (choć na razie jest to raczej okres pańszczyźniany). I podobnie jak praca, informacja jest akumulowana w kapitał informacyjny, który przestaje być naszą własnością. I z czasem, wraz z „postępem”, wzrasta asymetria informacyjna. Informacja, podobnie jak praca jest towarem szczególnym, bo związanym z człowiekiem. Przy...

Cyfrowe szczęście czy cyfrowa szczęśliwość?

Założenie, jeśli w ogóle tak można to nazwać, że narzędzia są w stanie dać człowiekowi szczęście, wydaje się najbardziej absurdalnym pomysłem na jaki mógł wpaść człowiek. To tak, jakby uznać, że lądowanie człowieka na Księżycu miało większe znaczenie niż odwaga Kopernika, w zanegowaniu przez niego panującego współcześnie intelektualnego status quo, obnażeniu słabości myślenia większości współczesnych mu ludzi, w tym przeciwstawieniu się wszystkim współczesnym autorytetom. Czy dziś nauka byłaby zdolna do takiego nonkonformizmu? W porównaniu z ludzkim wysiłkiem włożonym w realizację programu Apollo siła pojedynczego umysłu Kopernika chyba najlepiej prezentuje sprzeczność pomiędzy wiarą w narzędzia (jak?), a wiarą w człowieka (co?)....

Cheerful drones

Globalizacja jest w interesie kapitalizmu a nie społeczeństw. Cyfryzacja to narzędzie w rękach globalizacji, które ma usprawnić i przyspieszyć akumulację kapitału. Podobnie jak industrializacja cyfryzacja nie wpływa na poprawę losu przeciętnego człowieka. Sprawia tylko, że zakumulowana praca staje się własnością coraz mniej licznych. Przy korupcji moralnej establishmentu politycznego, który jako jedyna grupa społeczna został dopuszczony do konsumpcji, prowadzi to wprost do nieuchronnego stanu napięcia przedrewolucyjnego. Jednak cyfryzacja, podobnie jak produkcja przemysłowa, która stworzyła uniwersalne narzędzie każdej rewolucji – Kałasznikowa, dała każdemu dostęp do broni współczesnego konfliktu – usieciowionych mediów społecznych. Sam kapitalizm otacza się maszynami, bazami danych i algorytmami ponieważ...