Struktura stumieniowa

Kiedy logika wysyłam-odbieram przechodzi w logikę falową? Co to znaczy, że sieć jest „strumieniowa”? Wszystko we wszechświecie ma dualną naturę. Ciągle patrzymy na sieć jak na strukturę relacji. Ale tego typu spojrzenie, choć być może właściwe z modelowego punktu widzenia, nie oddaje zmienności, intensywności i falowego charakteru relacji (mamy przecież „dobre” i „złe” -momenty- relacji z ludźmi/otoczeniem/własnym ja). Można powiedzieć że relacje mają charakter dynamiczny i jednocześnie stały. Stały bo są relacjami ([po]wiązaniami). Zmienny bo są płynne. Jak wyznaczyć początek i koniec relacji? Stała/Zmienna/Falowa? Istota techniki jest dwuznaczna. Heidegger. Twórca techniki jest dwuznaczny – człowiek. Ciało się starzeje, ja jest...

control it.

„Poniżej będziemy pytać o technikę.” To pierwsze zdanie w Technika i zwrot, Martina Heideggera. I jednocześnie pierwsze zdanie tego wpisu. [Jednak nie pierwszy obraz. Na który wpadłem zupełnie przypadkiem – w swoim feedzie RSS (który odkryłem ponownie w na koncie w netvibes, z którego nie korzystałem jakieś 4 lata). Pewnie nie był to jednak taki zupełny przypadek, ponieważ na FFFFOUND! musiałem wpaść już gdzieś te 4 lata wcześniej. FFFFOUND! ma cię cały czas nieźle.] To ciekawe, że pytając o technikę możemy też zapytać o technologie. W tym technologie komunikacyjne. Jak bowiem zauważa Heidegger (niemal na samym początku wykładu): „…wszystkie drogi...

Return To Forever

„Should we really have got so excited about the 450th of Shakespeare’s birth?” Przyznam szczerze, że z listy najlepszych książek FT przeczytałem dwie książki, o jednej nawet napisałem na blogu. Przeczytałem za to w tym roku ponownie Szekspira: Hamleta i Juliusza Cezara. Na liście jeszcze: Otello, Makbet, Król Ryszard, Król Lear i Romeo i Julia. Wszystko na jeden klik w pdf na https://wolnelektury.pl/. Może na święta? Cierpię na nieustający brak czasu, bo poza czytaniem jest jeszcze pisanie. No i czytanie użytkowe oczywiście, czyli artykuły, badania, masa różnych – lepszych lub gorszych materiałów głównie w pdf. Przeczytałem też całą masę książek...

Gry prawdy

[Googletopia] [na podstawie wydanego właśnie „Rządzenia żywymi”, Michel Foucault, wykład z 9 stycznia 1980 roku].   Wiedza to produkcja prawdy na prawach logiki „…to co nazywamy wiedzą, produkcją prawdy w indywidualnych aktach poznania podlegających zasadom logiczno-eksperymentalnym…”   O dominacji, hegemonii jednej formy „Nauka, poznanie obiektywne to tylko jedna z możliwych form, poprzez które manifestuje się prawda”   Każda władza wymaga swojej formy prawdy „Tam, gdzie jest władza, gdzie ma być władza, gdzie chce się pokazać, że ona faktycznie spoczywa, tam potrzeba prawdy.”   Nie istnieje jedna forma prawdy. Foucault wskazuje na przesunięcia w zakresie „logik” rządzenia ludźmi (rządzenia się człowieka)...

Płynność a linearność

Rok 1929, za Mannheimem   Jestem tylko ustami. „… człowieka mówiącego przecież nie własnym językiem, lecz językiem współczesnych i przodków, którzy przetarli mu drogę…”   Indywidualizm jest ostatecznym kolektywizmem „… jest faktycznie niedokładnością mówienie, że jednostka ludzka myśli. Bardziej poprawne byłoby wskazanie, że tylko uczestniczy ona w dalszym procesie myślenia tego, co już przed nią inni ludzie myśleli.”   O innowacji (myślowej), o zagrożeniu uniwersalizacji. „Dopóki każdy członek danej grupy od dzieciństwa ma wpajane te same znaczenia słów, ten sam sposób tworzenia idei, nie mogą istnieć w takim społeczeństwie rozbieżne procesy myślowe.”   Wiek świadomości „…przyspieszanie ruchliwości społecznej niszczy dawniejszą,...

Bogowie Chwili

Innowacja jest wynikiem pracy indywidualnego umysłu. (@kolektywna inteligencja) „… holistyczny patos, charakterystyczny dla starszych kultur, które nieugięcie obstają przy pierwszeństwie tradycji i obyczaju (..) nad kaprysami jednostek z zamiłowaniem do innowacji.”   Każda ortodoksja ogranicza innowacje. (@uniwersalizacja) „Każda ortodoksja, niezależnie od tego czy ugruntowana religijnie, czy siłą tradycji i ustalonego porządku, jest systemem zapobiegania pojawiania się mutacji w strukturach stabilizujących.”   Kopiowanie tworzy tradycję. „…tradycja jeśli tylko wygląda na dostatecznie starą, dowodzi swojej zdolności istnienia (..) poprzez sam fakt swojego trwania, nowe pomysły i subiektywne odstępstwa od niej muszą dopiero dostarczyć dowodu swej zdolności do powielania się…”   Nowoczesność to...

Uniwersalizm, człowiek

„Koncepcja natury ludzkiej jest abstrakcyjna, gdyż redukuje „wielorakość zjawisk natury ludzkiej” (Hegel). Uniwersalizm w taki właśnie sposób redukuje pojęcie „pełni człowieczeństwa”. [Peter Sloterdijk] „Pojawienie się społeczeństwa nowoczesnego zależy zapewne od tego, czy całe klasy poświęcą się dezintegracji istniejącej struktury społecznej. Ich myślenie z konieczności musi być abstrakcyjne – żywi się potencjalnymi możliwościami. Podobnie myślenie i przeżywanie tych, którzy pragną zachować status quo i osłabić postęp, z konieczności jest konkretne i nie potrafi wyłamać się poza istniejącą strukturę społeczną.” (Ideologia i Utopia) Karl Mannheim

Innowacja jako transcendencja

[Innowacja jako destrukcja] Albo może lepiej – destrukturalizacja. Innowacja jest o tyle ciekawa, że jest postrzegana jako źródło wzrostu w „nowym” kapitalizmie. To już nie kapitał, ale właśnie innowacja stanowi nowe źródło napędzające gospodarkę. Choć, znowu – być może lepiej powiedzieć – społeczeństwa. Owczy pęd za postępem ma charakter niewyrażonej intencji zburzenia istniejących stosunków strukturalnych. Innowacje zyskują właśnie poprzez destrukturalizację istniejących stosunków. Dzieje się tak do momentu, w którym innowacja staje się nową strukturą stosunków lub gdy istniejący system odeprze próbę destrukturalizacji za strony innowacyjności. Zatem w pierwszym rzędzie „środki na innowacje” powinny być w istocie kierowane do innych struktur...

Czym jest nowoczesność?

Nowoczesność to wszystko, co kulturowo nieutrwalone. Nowoczesność to rodzaj celowej bezcelowości.

Nauka czy przyuczanie?

To rozróżnienie pozwala mi lepiej odnaleźć się w coraz bardziej dywergentnej sytuacji nauki (edukacji? dydaktyki? badań?). Zresztą bez względu na zastosowane etykiety, wspomniana dywergencja jest odczuwalna intuicyjnie. Nauka, rozumiana idealistycznie powinna dążyć do własnych celów. Nauka, rozumiana idealistyczne, może przyjmować cele spoza swojej sfery, ale powinna je krytycznie weryfikować. Oczywiście, na poziomie bardziej pragmatycznym, nauka idalistyczna może dokonywać kompromisów. Jednak kompromisów nie na poziomie celów, ale kalkulacji. Świadomego rozróżnienia tego, co realizuje z własnych pobudek, a co z pobudek samozachowawczych i zarządzać tym poprzez proporcje wysiłków kierowanych na poszczególne obszary. Innymi słowy – nauka, podobnie jak media w społeczenstwie (idealizm)...