Władza i Siła, Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa (część 1)

Władza komunikacji, to władza sieci. Władza komunikacji sieci. Władza odbioru uspołecznionego.

Siła to zdolność wpływu społecznego. Siła to idea wiodąca. Siła przeciwstawia się Władzy.

 

Notatki do: Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, 2006 i Wstępów i Wprowadzenia

„Radykalizm kolejnych „rewolucji komunikacyjnych” jest tyle niekwestionowany, co cząstkowy: przekraczanie granic człowieka i jego wytworów nie unieważnia bynajmniej dotychczasowych ludzkich doświadczeń.”

Władza komunikacji sieci jest kumulatywnością. Sieć w takim samym stopniu opiera się na piśmie, co na technologii. Nie musimy posługiwać się pismem, aby być częścią jego doświadczenia. Cały ekosystem mediów jest wypełniony takimi, czy innymi emanacjami pisma. Wszystkiego tego, co dzięki niemu, stało się możliwe i dostępne.

 

„… przełom jakiego dokonało pismo, odsłania paradygmat możliwych zmian wprowadzonych przez wszystkie kolejne media. Nie dotyczy to, ma się rozumieć, treści tych zmian.”

Pismo jest podstawowym medium jakim posługuje się cywilizacja. Jest jego kodem źródłowym. To pismo stworzyło reprezentację sieci. Pismo to sieć.

Tekst jest tkanką cytatów, pochodzących z nieskończenie wielu zakątków literatury.” (Barthes).

Można powiedzieć, że pismo, tekst i alfabet to sieć inteligentna, ponieważ dzięki niej, akumulacja wiedzy nie była uzależniona od śmierci jednego umysłu. W tym sensie autorzy nie umierają, tylko stają się częścią jednego Nadautora.

 

„…świadomość kolejnych rewolucji komunikacyjnych (…) zatrzymuje się na poziomie zachowań bezpośrednio zaprojektowanych przez techniki.”

Dlatego pismo, literatura czy biurokracja nie mogły stworzyć rewolucji komunikacyjnej. Muszą się jej poddać, ale nie są jej przyczyną. Nowe sposoby doświadczania władzy komunikacji, wymagają poświęcenia prywatności w imię szerszej wolności. Wolności otwartej. Narzuconej przez technikę. Narzuconej przez skumulowane rewolucje komunikacyjne.

 

Kultura oralna i piśmienna to:

„kultury, w których podstawowe reguły odpowiadają wymogom i możliwościom dominujących w nich mediów (bądź ich konstelacji)”.

To, analogicznie – kultura sieciowa odpowiada własnym wymogom dominujących w niej mediów, w tym przypadku – władzy komunikacji sieci, komunikacji sieciowej, komunikacji mediów społecznych, władzy odbioru uspołecznionego. (~antropologia komunikacji)

 

„…pismo nie było jedynie dodatkiem do mowy, lecz przekształcało od wewnątrz cały język i związane z nimi procesy intelektualne.”

Komunikacja sieciowa przekształca od wewnątrz język i procesy intelektualne, za sprawą nowego alfabetu, natychmiastowości i tyranii treści. Komunikację sieciową, sieć można uznać za strukturę która, podobnie jak przestrzeń dla gazu, stwarza możliwości wypełnienia wszystkich możliwych połączeń treściami.

Technologie intelektu,

„nie oddziałują samoistnie, lecz w sprzężeniu zwrotnym z całościowym kontekstem kultury, obdarzanej zawsze pewną mocą samoregulacji.”

Władza komunikacji sieci, nie jest oderwana od szerszego kontekstu kulturowego. Komunikacja sieciowa nie jest ani nowoczesna, ani przestarzała. Jest władzą komunikacji sieci. Nie jest zależna od kontekstów, czy zawartości. Władza komunikacji sieci jest strukturą komunikacji.

 

Autonomia niesie ze sobą uniwersalizację zasad. Społeczeństwo sieciowe = społeczeństwo uniwersalne. Interface – sfera wzajemnych oddziaływań. Autonomia to uniwersalizacja interface’ów.

 

„…nie tylko „religie alfabetyczne” szerzyły piśmienność, ale i piśmienność szerzyła te religie”. Przy czym rozpowszechniana była nie tylko pewna konkretna religia, ale również sama „idea jakiejś religii”.

Połączenia konwertują. Komunikacja sieci jest komunikacją konwersji.

„Użycie nowej metody komunikacji samo przez się zachęca do konwersji, niezależnie nawet od konkretnego przekazu.”

Konwersja, konwersywność, konwertowalność.

„Przekształcanie postaci czegoś.”

„Zmiana właściwości przekształcanych materiałów.”

„Gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki albo grupy.”

„Zamiana informacji.”