Bogowie Chwili

Innowacja jest wynikiem pracy indywidualnego umysłu. (@kolektywna inteligencja)

„… holistyczny patos, charakterystyczny dla starszych kultur, które nieugięcie obstają przy pierwszeństwie tradycji i obyczaju (..) nad kaprysami jednostek z zamiłowaniem do innowacji.”

 

Każda ortodoksja ogranicza innowacje. (@uniwersalizacja)

„Każda ortodoksja, niezależnie od tego czy ugruntowana religijnie, czy siłą tradycji i ustalonego porządku, jest systemem zapobiegania pojawiania się mutacji w strukturach stabilizujących.”

 

Kopiowanie tworzy tradycję.

„…tradycja jeśli tylko wygląda na dostatecznie starą, dowodzi swojej zdolności istnienia (..) poprzez sam fakt swojego trwania, nowe pomysły i subiektywne odstępstwa od niej muszą dopiero dostarczyć dowodu swej zdolności do powielania się…”

 

Nowoczesność to fizykalny obiektywizm i transcendentalny subiektywizm.

 

„… notorycznie mylimy ten pierwszy świat ze światem drugim – fizyków, filozofów i psychologów.”

 

Wielki temat sztuki i filozofii XX wieku – odkrycie tego, co zwyczajne.

 

Etyka wywodzi się z tresury.

 

 

Cioran – ciągłość jest „obłąkaną ideą”. Płynna nowoczesność – „istnieć znaczy czuć się źle w ciągle nowych punktach „teraz”.

 

Bogowie na sprzedaż

„…na grunt nowoczesności wkraczamy wraz z teorią tłumaczącą fenomen religijny w kategorii popytu.”

 

Protestantyzm – „duchowy naddatek dla nasyconych”.

 

Bogowie Chwili

„…przed nowoczesną publicznością zebraną na trybunach zaprezentowała się nieznana dotychczas kategoria bogów chwili – są to bogowie niewymagający żadnego dowodu, ponieważ istnieją tylko na czas swojej manifestacji, którą wyznawcy mają przezywać, nie zaś w nią wierzyć.

 

Wiek XX – wiek entuzjazmu.

 

„Nowoczesna religia sztuki typu wagnerowskiego, (została) zaprojektowana jako świętowanie pojednania w rozdartym „społeczeństwie” nowoczesnym.”

 

prawda myślenia oddzielona od pragmatyki działania.

 

[większość na szybko wynotowana z „Musisz życie swe odmienić” + reminiscencje/notatki]